เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ ครอบครับ ป.ปลาหรรษาเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คน พืช สัตว์สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ผ่านการพูด อธิบาย บรรยาย หรือการแสดงละคร ให้ผู้อื่นฟังได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ให้เห็นคุณค่าและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
3 – 7
.. 59
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้Key  Questions :
-  ใน Quarter นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
-  นักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
-  การจัดนิทรรศการ
- รูปแบบการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้
Wall Thinking 
เขียน Webสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย   “ครอบครัว
ป.ปลาหรรษา
Show and Learn : 
การแสดงละครเรื่อง เจ้าหมึกเกเร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
- เพลง
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ครอบครัวสุขสันต์ ”
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “เนื้อเพลงมีมีใครบ้าง ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเพลง และบุคคลในครอบครัว เชื่อมโยงเข้าสู่ครอบครัวปลา
ชง :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ครอบครัวสุขสันต์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “ครอบครัว ป.ปลาหรรษา
ใช้ :
ใบงานเขียน webสรุปสิ่งที่ได้เรียนร

         วันอังคาร  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานสรุปweb สรุปองค์ความรู้ต่อจากเมื่อวาน

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ปลาช่อนปลาบู่” 
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ครอบครัว ป. ปลาหรรษา ” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
นักเรียนซ้อมการแสดงละครเรื่อง 
ปลาหมึกเกเร และเต้นประกอบเพลงครอบครัวสุขสันต์ ”

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ใช้ :
นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
-  นักเรียนเผยแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยแสดงละคร และการเต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ หน่วย ครอบครัว ป.ปลาหรรษา
- การวางแผน แสดงละคร / ร้องเพลง / เต้นประกอบเพลง
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย ครอบครัว ป.ปลาหรรษา
- แสดงละครเรื่อง ปลาหมึกเกเร
- เต้นประกอบเพลง ครอบครัวสุขสันต์
ความรู้ :  นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย ครอบครัว ป.ปลาหรรษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ให้เห็นคุณค่าและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
 
ภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน


    เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของ Quarter2 ภาคเรียนที่ 1/2559 น้องๆ อนุบาล1 ตลอดทั้งสัปดา์ น้องๆ ได้ร่วมสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ด้เรียนรู้ใน Quarter2 น้องๆทุกคนได้ซุ่มซ้อมการแสดงอย่างตั้งใจ และตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 น้องอนุบาล1 และพี่อนุบาล 2 ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันเผยแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยการเต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม น้องๆ ทุกคนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ