เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของห้องเรียนและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
1

8 – 12  . ค. 59
โจทย์ : ปรับตัว / สร้างแรง

Key  Questions : นักเรียนเห็นอะไร แล้วได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?

เครื่องมือคิด

Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและได้ฟังจากการเดินสำรวจ

Wall Thinking :  ใบงานวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน

Show and Share : นำเสนอชิ้นงานปั้นดินน้ำมันรูปครอบครัว ป.ปลาตากลม

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้

- ครู

- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- บรรยากาศบริเวณรอบๆ โรงเรียน

-นิทานเรื่อง ปลาไหลกินไม่อั้น
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )

ชง :

- ครูทบทวนวิถีพร้อมสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน( เช่น ครอบครัวพี่ปัญญาเรณู , ครอบครัวไก่ ,ครอบครัวเป็ด , ครอบครัวห่าน , ครอบครัวปลา)
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน

ใช้  :  ใบงานวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )

ชง :

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน

- ครูเล่านิทานเรื่อง ปลาไหลกินไม่อั้น


เชื่อม :  
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับนิทาน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด ตัวละครมีใครบ้าง , เกิดอะไรขึ้น , ถ้าเป็นนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร ? ”
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด "นักเรียนคิดว่าในโลกมีครอบครัวปลากี่ครอบครัว"
เชื่อม : ครูตั้งคามกระตุ้นคิด นักเรียนรู้จักปลาชนิดใดบ้าง , ปลาแต่ละชนิดมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ”
ใช้ : 

ปั้นดินน้ำมันครอบครัว ป.ปลาตากลม


วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )

ชง :

- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำที่มีปลาอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าปลาชอบน้ำสะอาดหรือไม่สะอาด เพราะอะไร? 

เชื่อม : 

-  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เดินสำรวจ 

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนคิดว่าปลากินอะไรเป็นอาหาร

ใช้  : ใบงานแปลงร่างใบไม้ครอบครัว ป.ปลาตากลม

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )

ชง :  

-  ครูเล่านิทานเรื่อง บอลลูน”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู้ความสำคัญของวันแม่

-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด บอลลูนคือใคร , เกิดอะไรขึ้นกับบอลลูน

เชื่อม :

-  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง บอลลูน”  

-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด ครอบครัวของบอลลูนมีใครบ้าง , ครอบครัวของนักเรียนมีใครอยู่บ้าง?  ”

ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด           " นักเรียนเกิดมาได้อย่างไร"
เชื่อม :  
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของแม่
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด "ถ้านักเรียนไม่มีแม่จะเป็นอย่างไร , นักเรียนจะตอบแทนบุญคุณคุณแม่ได้ด้วยวิธีใด้บ้าง?"
ใช้  :  นักเรียนประดิษฐ์การ์ดวันแม่
ภาระงาน  :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน

ชิ้นงาน

- ใบงานวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน

ปั้นดินน้ำมันครอบครัว ป.ปลาตากลม

- ใบงานแปลงร่างใบไม้ครอบครัว ป.ปลาตากลม
- ประดิษฐ์การ์ดวันแม่
ความรู้

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของห้องเรียนและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ 

ทักษะชีวิต

เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด

 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้

- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน

คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้

ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ทักษะการสื่อสาร

อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :

เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

-  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสา

   ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกั

ภาพกิจกรรม
  


           


   


    

                                                               
 
  


 


ภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ยังอยู่ในกระบวนการปรับตัวและทบทวนวิถีของน้องๆ อนุบาล 1 และสร้างแรงเพื่อให้นักเรียน อยากเรียนรู้เรื่อง ครอบครัว ป.ปลา และเชื่อมโยงครอบครัวของคน ครูจึงสร้างรงโดยการพานักเรียนเดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน และแห่งน้ำในโรงเรียน ในสัปดาห์แรกนักเรียนได้ทำกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจแหล่งน้ำที่อยู่ในโรงเรียนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากปลา นักเรียนสนุกสนานกับการฟังนิทาน การปั้นดินน้ำมัน และวาดภาพวันแรกที่นักเรียมมาเรียนจากการเดินสำรวจ ทุกคนทำได้ดีมาก

    และในสัปดาห์นี้ ครูได้ประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดถึงความงอกงามของน้องๆ ที่เกิดขึ้นใน Quarter1 และชีแจงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Quarter2 กำหนดกิจกรรมอาสา ของผู้ปกครองผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยดีค่ะ

    ตอบลบ