เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวของตนเอง เชื่อมโยงเข้าสู่ครอบครัวใหญ่ ยอมรับใสความแตกต่างของแต่ละคน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
19 – 23
.. 59
โจทย์ : ครอบครัวใหญ่(โรงเรียนและบุคคล)
Key Questions : นักเรียนคิดว่าครับครัวสำคัญอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของครอบครัวคนและครอบครัวปลาเชื่อมโยงครอบครัวใหญ่
Wall Thinking : ใบงาน My   Family Tree
Show and Learn : ครอบครัวสัตว์น่ารักจากกล่องนม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- เพลง บ้านของฉัน
- นิทานเรื่อง “นีโม่น้อยในอ่าง , แม่ไม่อยู่หนูมีเพื่อน , เขาเรียกผมว่าก้ามดาบ , แม่ของฉันเป็นผู้วิเศษ ”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ”
ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่ของฉันเป็นผู้วิเศษ” เพื่อเชื่อมโยงสู่ความสำคัญของครอบครัว
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง , ทุกคนเป็นอย่างไร ”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานและความสำคัญของครอบครัวนักเรียนและครอบครัวปลา
ชง  :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าครอบครัวสำคัญอย่างไร
ชื่อม  :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัว
 ใช้  : ใบงาน family Tree


วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “บ้านของฉัน” แล
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “บ้านของฉัน ” มีใครบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเพลง “บ้านของฉัน”
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้าไม่มีพ่อ แม่ ลูก จะเป็นครอบครัวได้หรือไม่ , เพราะอะไร ”
-  ครูตั้งคำถามกระคุ้นคิด “ นักเรียนคิดว่าลักษณะแบบใดถึงจะเรียกว่าครอบครัว , นักเรียนคิดว่าโรงเรียนของเราเรียกว่าครอบครัวได้หรือไม่”
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของครอบครัวเชื่อมโยงเข้าสู่ครอบครัวใหญ่ เช่น ครอบครัวอนุบาล 1 ครอบครัวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
ใช้  :  ประดิษฐ์ครอบครัวสัตว์น่ารักจากกล่องนม


วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อวาน
ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่ไม่อยู่ หนูมีเพื่อน”
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกิดอะไรขึ้นในนิทาน , มีตัวละครใครบ้าง 
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
ชง :  
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เมื่อนักเรียนอยู่ในครอบครัวใหญ่ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ชื่อม :  ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏบัติตนต่อผู้อื่นเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่
ใช้ :  สังเกตการทำงาน / ห้องเรียนครอบครัวพี่ประถม / ครอบครัวพี่มัธยม และบุคคลต่างๆ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูเล่านิทานเรื่อง “นีโม่น้อยในอ่างใหญ่ ” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ความสำคัญของครอบครัว
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ครอบครัวของพี่นิทานมีใครบ้าง? ” 
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของครอบครัวนักเรียน เชื่อมโยงสู่ครอบครัวใหญ่
วิยากร(ผู้ปกครองอาสา) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การมีบทบาทหน้าที่ของคนครอบครัว เช่น พ่อแม่มีหน้าที่สอนและเลี้ยงดูลูกๆ การมีจิตอาสาต่อคนในครอบครัวและบุคคลอื่นๆ 
ชง :  วิทยากร(ผู้ปกครองอาสา) ให้นักเรียนสังเกตใบมะพร้าวเชื่อมโยงสู่การทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติในสใัยก่อนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
เชื่อม :  ผู้ปกครองและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับของเล่นสมัยก่อนและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
ใช้  : สานครอบครับปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว

วันศุกร์ชั่วโมง)
ชง :
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ครูเล่านิทานเรื่อง “เขาเรียกผมว่าก้ามปู” เพื่อเชื่อมโยงสู่ความสำคัญของครอบครัวที่บ้านและที่โรงเรียน
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวที่บ้าน และโรงเรียน
ใช้ :  นักเรียน Show and Learn ครอบครัวสัตว์น่ารักจากกล่องนม
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย คุณค่า และความสำคัญของครอบครัวได้
ชิ้นงาน
ใบงาน My Family Tree
ครอบครัวสัตว์น่ารักจากกล่องนม
-  จักสาน(ปลาตะเพียน)จากวัสดุธรรมชาติ(ใบมะพร้าว , ใบตาล
ความรู้ : นักเรียนสามารถอธิบาย ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของครอบครัวได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม

ภาพกิจกรรม

ผู้ปกครอง น้องอนุบาล 1 แสดงละครปรับพฤติกรรม
เรื่อง "หนูจี๊ดไม่มีระเบียบ"


กิจกรรมพัฒนาร่างกายและสุนทรียะ  "เกมเก้าอี้ดนตรี"

คุณแม่น้องคเชนทร์นำปลาดูกมาให้เด็กๆ สังเกตและเรียนรู้รวมกันแล้ว คุณครูและเด็กๆ ๆด้พาพี่ปลาไปปล่อยที่บ้านของพี่ปลา
เต่าตัวน้อยเดินมาอยู่ในท่อระบายนำโรงอาหารของน้องอนุบาล1  คุณครูจึงพาพี่เต่ามาให้เด็กๆ สังเกตและเรียนรู้จากนั้นจึงพาเด็กๆ
 นำเต่าไปปล่อยที่บ่อน้ำข้างโรงอาหาร เด็กๆ ทุกคนต่างอวยพรให้พี่เต่าและพี่ปลามีความสุข

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา " ประดิษฐ์ของเล่นจากใบมะพร้าว"
กิจกรรมห่อข้าวประจำเดือน " เด็กๆ และผู้ปกครองร่วมกันเตรียมอาหารที่มีประโยนช์ใส่ปิ่นโต
มาแบ่งปันเพื่อนๆ และรับประทานร่วมกัน

คุณแม่ผู้ปกครองอ่านนิทานให้เด็กๆ ฟันก่อนนอน


เพิ่มคำอธิบายภาพ1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน  ตอนนี้น้องอนุบาล1 ได้เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 7 แล้ว เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ด้วยละครนิทานจากผู้ปกครองของน้องอนุบาล1 เรื่อง หนูจี๊ดไม่มีระเบียบ เนื้อหาของนิทานเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตอนเอง เช่น ตื่นแล้วต้องเก็บที่นอน ลงสมุดการบ้าน เด็กๆ สามารถนำสิ่งที่ได้จากนิทานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สัปดาห์นี้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวของตนเองและได้เชื่อมโยงไปถึงครัวครัวใหญ่ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงครอบครัวที่มีเพียงพ่อ หรือแม่ เท่านั้น คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด "นักเรียนคิดว่าโรงเรียนของเราเรียกว่าครอบครัวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด"

  น้องดาว : ไม่ได้ค่ะ เพราะ ครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูก
  น้องนมะ : ได้ครับ เพราะเราอยู่กันหลายคน
  น้องต้นน้ำ : ได้ค่ะ เพราะว่าเรามีเพื่อนๆ หลายคนเป็นครอบครัวน้องอนุบาล1

  วันพฤหัสบดีพี่ๆ ม.3 ได้มาทำกิจกรรมแสดงละครนิทาน และเต้นประกอยเพลงให้น้องอนุบาล1 และพี่อนุบาล2 ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ้งพี่ๆ ได้สอดแทรกเรื่องราวมดีๆ คือ เราไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเพราะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ และในวันนี้มีกิจกรรมผู้ปกครองอาสาได้มมาร่วมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมของผู้ปกครองอาสาวันนี้ได้แก่ กิจกรรมสานของเล่นพื้นบ้านจากใบมะพร้าว เด็กๆ ทุกคนทำกิจกรรมอย่างตั้งใจ และสนุกกับของเล่นต่างๆ

  วันนี้หลังจากที่เด็กๆ ดื่มนมเสร็จแล้ว คุณครูนำพี่เต่ามาให้เด็กๆ สังเกตแล้ว เด็กๆ ก็พาพี่เต่าและพี่ปลาไปส่งที่บ้านทุกคนต่างอวยพรให้พี่ปลาและพี่เต่าสุขภาพแข็งแรงให้พี่เต่ากับพี่ปลามีความสุข ระหว่าทางที่เดินทางพาพี่เต่าและพี่ปลาไปส่งที่บ้านมีแต่รอยยิ้มความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยพาพี่ทั้งสองกลับบ้าน...

  น้องการ์ตูน : ขอให้พี่เต่ามีความสุข
  น้องศิน : ขอให้พี่เต่ามีร่างกายแข็งแรง
  น้องดาว : ให้พี่เต่ากินอาหารที่มีประโยชน์
  น้องรัก : ขอให้พี่เต่าสบาย
  น้องแหนม : ขอให้พี่เต่ากับพี่ปลามีความสุข

  วันศุกร์เด็กห่อข้าวประจำเดือนกันยายน เด็กๆ ทุกคนต่างตื่นเต้นกับกิจกรรมห่อข้างทุกครั้งเพราะเด็กๆ จะได้ห่ออาหารที่มีประโยช์มาแบ่งปันเพื่อนๆ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน
  โดยภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ คุณครูได้มองเห็นความงอกงามที่เกิดขึ้นในตัวของเด็กๆ มากมาย เด็กสามารถดูและตัวเองได้ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ มีน้ำใจและรู้จักแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตอาสารู้จักการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  ตอบลบ