เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิติ สามารถอธิบายความความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ชุมชนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้แก่ คน พืช สัตว์ ยอมรับความแต่ต่างของแตะละครอบครัว ชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
26 – 30
.. 59
โจทย์ : 
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Key  Question : 
ถ้านักเรียนอยู่บนโลกนี้เพียงลำพังจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความแตกต่างของครอบครัว ชุมชน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Show and Learn:                  
นำเสนอชิ้นงานปะติดจากเกล็ดปลา
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทาน เรื่องปลาสายรุ้ง ,เพื่อนรักในป่าใหญ่
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ”
ครูเล่านิทานเรื่อง “เพื่อนรักในป่าใหญ่” เพื่อเชื่อมโยงสู่ความสัมพันธ์ของครอบครัวคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คน พืช สัตว์  
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีเหตุการณ์อะไรบ้าง ”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิต คน พืช สัตว์
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าต้นไม้มีความสัมพันธ์กับคน และ สัตว์อย่างไร
ใช้  :
ใบงานปะ ติด ปลาจากเกล็ดปลาวันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
ครูและนักเรียนร่วมกันท่องคำคล้องจอง ป.ปลานั้นหายาก
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าปลาช่อนมีประโยชน์ต่อคนหรือไม่ อย่างไร? ”  
- ถ้านำมาประกอบอาหารจะนำมาประกอบเมนูอะไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ทำจากปลา (ครูเชื่อมเข้าสู่การทำปลาทูลุยสวนในวันพรุ่งนี้)พร้อมบอกคุณประโยชน์ที่จะได้รับ
ใช้  :  
นักเรียนเขียนและวาดรูปวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร (ปลาทูลุยสวน)

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
นักเรียนสังเกตวัตถุดิบในการประกอบอาหารพร้อม ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด เราจะประกอบอาหารเมนูอะไร มีขั้นตอนการทำอย่างไร


เชื่อม : 
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบอาหาร 
ใช้ :  
ครูและนักเรียนประกอบอาหารเมนู ปลาทูลุยสวนและรับประทานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาสายรุ้งเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไรให้มีความสุข
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
วิทยากร (ผู้ปกครองอาสา)อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชุมชน เชื่อมโยงเข้าสู่การมีจิตอาสาเพื่อคนอื่น
- วิทยาการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถักผ้าพันคอเพื่อคนอื่น
ใช้  : 
นักเรียนและผู้ปกครองอาสาประดิษฐ์ตุ๊กตาจากไหมพรม

วันศุกร์( 1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง บ้านของฉัน ” เพื่อเชื่อมโยงเข้าความสำพันธ์ของครอบครัว ชุมชน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนอยู่ในโลกนี้เพียงลำพังจะเป็นอย่างไร ”
ใช้ :  
นักเรียน Show and Learnใบงานปะ ติด ปลาจากเกล็ดปลา
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวชุมชน
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
-ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหาร ปลาทูลุยสวน
ชิ้นงาน
- ใบงานปะติดจากเกล็ดปลา
- ประกอบอาหาร ปลาทูลุยสวน
- ตุ๊กตาจากไหมพรม
ความรู้ :  นักเรียนรู้และเข้าใจ สามารถอธิบายความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ชุมชนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม


 ภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน

    ในสัปดาห์ดาที่ 8 น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และในสัปดาห์นี้ น้องอนุบาล1 กิจกรรม Cooking ประกอบอาหารเมนู ข่ห่อปลานิลลุยสวน พ่อครัว & แม่ครัวหัวป่าตัวน้อย รังสรรค์อาหารที่มีประโยชน์ อย่างพิถีพิถัน แต่ละคนทำหน้าที่แตกต่ากันไป และสุดท้ายได้เมนูแสนอร่อยและได้แบ่งปันพี่อนุบาล 2 ได้รับประทานด้วยค่ะ การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ วัตถุดิบต่างๆ เด็กๆ และผู้ปกครองช่วยกันเตรียม ได้เห็นความรับผิดชอบมีความต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เด็กๆตื่นเต้น สนุก มีความสุข และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ วันพฤหัสมีกิจกรรมผู้ปกครองอาสาในวันนนี้ คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆ ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากไหมพรม และวันศุกร์น้องๆ ได้ร่วมกินกรรมกับพี่อนุบาล 2 เป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเด็กๆ ได้แต่งชุดไทยพื้นบ้านน่ารักมาๆ ค่ะ ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ ทุกคนทำกิจกรรมๆด้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ