เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่อยากเรียนรู้ อธิบายถึงสิ่งที่รู้แล้ว และบอกสิ่งที่อยากเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
15 –19
.ค.59
โจทย์ : เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
Key Questions : นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุด?  ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและได้ฟัง
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & chart : นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
Blackboarb Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Show and Share :
นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์ปลาจากแกนกระดาษทิชชู
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณรอบๆ โรงเรียน
- นิทานเรื่อง “รอยยิ้มเจ้าหลาม”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำที่มีปลาอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไร, นักเรียนเห็นปลาชนิดใดบ้าง ?
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บ้านฉันอยู่ไหน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ครอบครัว ป.ปลาตากลม
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง “บ้านฉันอยู่ไหน”
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดเกิดอะไรขึ้น นักเรียนรู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?
ใช้  :  นักเรียนเขียน web ปลาที่หนูรู้จัก

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำที่มีครอบครัวปลาอาศัยอยู่และสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “รอยยิ้มเจ้าหลาม”  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากเรียนรู้เรื่องปลา
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร? ”
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุดทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้มากที่สุด โดยใช้เครื่องมือการคิด Card & chart จากนั้นครูจัดหมวดหมู่สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยว่าออย่างไรให้น่าสนใจ”
เชื่อม :  ตั้งชื่อหน่วยโดยใช้เครื่องมือ Blackboard Share
ใช้ นักเรียนวาดรูปสิ่งที่อยากเรียนรู้

         วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )         
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อวาน
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ บ้านน้อยปูเสฉวน”
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง , ในนิทานกล่าวถึงใครบ้าง , นักเรียนรู้สึกอย่าไร ? ”
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับนิทาน
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับครอบครัว ป.ปลาตากลม
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกัน
ทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว โดยใช้เครื่องมือ Blackboard Share
ใช้ : ประดิษฐ์ปลาจากแกนกระดาษทิชชู

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
- ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม “ปลาช่อน ปลาบู่”
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ครอบครัว ป.ปลาตากลม
เชื่อม : 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมวามคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Blackboard Share
ใช้  : ปะติดปลาสายรุ้ง

วันศุกร์( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูเล่านิทานเรื่อง “พ่อคาร์ฟแม่คาร์ฟ” 
เชื่อม :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีตัวละครใครบ้าง นักเรียนอยากเป็นใคร เพราะอะไร?”
ใช้ นักเรียนและผู้ปครองร่วมกันโมบายปลาจากวัสดุธรรมชาติ
ภาระงาน
-  พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
- ใบงานวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปะติดปลาสายรุ้ง
-ประดิษฐ์โมบายปลาจากวัสดุธรรมชาติ
เขียน web ปลาที่หนูรู้จัก
ความรู้  : นักเรียนสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้ และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับตนเองได้ สามารถปรับตัว  ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
   - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม


  
ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน


2 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน

  ในสัปดาห์ที่ 2 น้องๆ อนุบาล 1 ได้ร่วมกับเลือกสิ่งที่อย่าเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Card & chart แล้วคุณครูได้สรุปสิ่งที่น้องๆ อยากเรียนรู้ อันดับ1 เรื่อง ครอบครัว ป.ปลา อันดับ 2 ครอบครัวปู และอันดับสุดท้าย ครอบครัวสัตว์น้ำ เมื่อได้เรื่องที่อยากเรียนรู้แล้ว น้องๆ และคุณครูร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Q2 และได้ชื่อหน่วย "ครอบครัว ป.ปลาหรรษา "

  คุณครูถามสิ่งที่รู้แล้ว

  _น้องศิน : รู้จักปลานิลมีตัวสีดำ _ ครูกลอย : พี่ปลาเป็นอาหารของคน _น้องต้นน้ำ : พี่ปลาอยู้ในน้ำทะเล _น้องนั่น : พี่ปลาอนู่ในน้ำจืดและน้ำเค็ม _น้องพลอย : พี่ปลาดุกกินอาหารเม็ดได้_น้องโอ๊ต : เราใช้พี่เบ็ดจับปลามาทำอาหาร _น้องแหนม : ใช้พี่แหจับปลามาทำกับข้าว _น้องวาล์ว : พี่ปลาตัวใหญ่กินพี่ปลาตัวเล็กเป็นอาหาร _น้องศิน : เคยเห็นปลาทูที่ตลาด _น้องรัก : พี่ปลาฉลามอาศัยอบู่ในทะเล _น้องกีวี่ : พี่ปลามีหางใช้ไหว้น้ำ _น้องศน : พี่ปลาช่อนมีเกร็ดสีขาวกับสีดำ _
  _น้องกันยา : พี่ปลาดุกอาศัยอยู่ในน้ำจืด_น้องแหนม : พี่ปลาไหลมีตัวยาๆ เหมือนงู _น้องดาว : พี่ปลาออกลูกเป็นไข่ _น้องนั่น : พี่ปลาซิวตัวเล็ก _น้องต้่นน้ำ : รู้จักพี่ปลาเข็ง (ปลาหมอ) _น้องดาว : เอาพี่ปลาทูมาทำปลาทูเค็ม _น้องแหนม : เอาพี่ปลามาทำปลาร้า _น้องพลอย : พี่ปลาชอบน้ำสะอาด

  สิ่งที่อยากเรียนรู้

  _ครูหมิว : อยากรู้ว่าพี่ปลากินอะไรเป็นอาหารได้บ้าง _น้องปันปัน : อยากรู้ว่าทำไมหางพี่ปลาหางนกยูงถึงมีสีแดง _ครูกลอย : อาหารปลาทำมจากอะไร _น้องพลอย : อยากรู้ว่าถ้าที่ปลาไม่มีน้ำพี่ปลาจะไปอยู่ที่ไหน _ครูกลอย : อยากรู้ว่าพี่ปลาออกไข่ฤดูไหน _น้องการ์ตูน : อยากรู้ว่าทำไมปลาฉลามถึงกัคน _น้องเนม : ทำไมต้องมีน้ำจือกับน้ำเค็ม _น้องโอ๊ต : ทำไมเวลาพี่ปลาอยู่บนบกแล้วตาย_น้องกีวี่ : อาหารอะไรบ้างที่ทำจากปลา _น้อง : อยากรู้ว่าพี่ปลามีผู้หญิงกับผู้ชายหรือไม่ _น้องวาล์ว : อยากรู้ว่าทำไมพี่ปลาถึงไม่มีเกร็ด _น้องศิน : อยากรู้ว่าพี่ปลามีกี่ชนิด _น้องน้ำเพชร : อยากรู้ว่าทำไมพี่ปลาถึงอยู่ในน้ำสกปรกไม่ได้ _น้องออย : ทำไมพี่ปลาถึงมีตัวเล็กตัวใหญ่ _น้องนมะ : ทำไมพี่ปลาถึงมีหน้าตาไม่เหมือนกัน _น้องปันปัน : ทำไมพี่ปลาบางตัวมีเกรู้ดบางตัวไม่มีเกร็ด _น้องคเชนทร์ : ทำไมพี่ปลาว่าน้ำถอยหลังไม่ได้ _น้องดาว : อยากรู้ว่าพี่ปลาจำศีลเป็นอย่างไร _น้องแหนม : อยากรู้ว่าพี่ปลามีประโยชน์อย่าไร

  ตลอดทั้งสัปดาห์ น้องๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีน้องสนุกกับการเดินสำรวจแห่งน้ำที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนและสามารถตอบคำถาม บอกชนิดของปลาได้ น้องๆ ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ
 2. การตั้งชื่อหน่วย

  การตั้งชื่อหน่วยสำหรับน้องอนุบาล1 ค่อยข้างยาก เพราะน้องๆ ยังไม่เคยทำกิจกรรมนี้ แต่ในที่สุดคุณครูและน้องๆ ก็สามารถตั้งชื่อหน่วยได้ คือ "หน่วย ป.ปลาหรรษา"

  ตอบลบ