เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ  สามารถอธิบายอาชีพของบุคคลในครองครัวได้ และอาชีพอื่นๆ ที่นักเรียนรู้จักได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
12 –16
.. 59
โจทย์ อาชีพ/บทบาทหน้าที่
Key  Question : คุณพ่อ คุณแม่ของมีอาชีพเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวและอาชีพอื่นๆ
Show and Share : ประดิษฐ์หุ่นมืออาชีพที่นักเรียนรู้จัก
Wall  Thinking: ใบงานต่อเติมรูปภาพอาชีพคุณพ่อคุณแม่
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เกมแสดงท่าทางต่างๆจากบัตรคำ
-นิทานเรื่อง”สวนหลังบ้าน”
- นิทานเรื่อง “ แม่จ๋ากลับมาไวๆ นะ”
- เกมปริศนาคำทายอาชีพต่างๆ  
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สวนหลังบ้าน” เพ่อเชื่อมโยงสู่อาชีพและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและครู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง , แต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง , นักเรียนมีอาชีพอะไร ครูมีอาชีพอะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานและบทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน
 ใช้  : ปั้นดินน้ำมันบทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมปริศนาคำทาย อาชีพต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อาชีพและบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกมที่เล่นมีอาชีพอะไรบ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง ? ”
เชื่อม : และนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเกมที่ได้เล่น
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนมีอาชีพอะไร ”
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาอาชีพของคุณพ่อคุณแม่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ใช้  : ประดิษฐ์หุ่นมืออาชีพคุณพ่อหรือคุณแม่

            วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )     
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อวาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมแสดงท่าทางต่างๆจากบัตรคำอาชีพ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนไม่ทำงาน หรือ ทำงานอาชีพเดียวกันทั้งหมด
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนคิดว่าบุคคลในโรงเรียนของเรามีอาชีพอะไรบ้าง?
ใช้ :  เขียน web อาชีพของบุคคลใน โรงเรียน ครู  นักเรียน แม่ครัว ช่างซ่อม แม่บ้าน

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่จ๋ากลับมาไวๆ นะ” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อาชีพต่างๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้าง อาชีพนั้นมีหน้าที่ทำอะไร ที่ไหน ?”
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนรู้จัก
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้าง (เชื่อมโยงเข้าสู่อาชีพจิตกรรม) ”
- วิทยาการ (ผู้ปกครองอาสา) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพจิตกรรม พร้อมบทบาทหน้าที่
ใช้  : พับ ตัด ฉีก ปะ ติด สัตว์น้ำต่างๆ

วันศุกร์( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูเล่านิทานเรื่อง “คุณแม่นักซัก” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อาชีพของบุคคลในครอบครัว
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทานเรื่อง “คุณแม่นักซัก”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “แต่ละอาชีพจะทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ”
ใช้ นักเรียน Show and Learn งานประดิษฐ์หุ่นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์หุ่นมืออาชีพ
- ตัด ฉีก ปะ ติด อาชีพต่างๆ
- ปั้นดินน้ำมันบทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน
- เขียน web อาชีพของบุคคลใน โรงเรียน ครู  นักเรียน แม่ครัว ช่างซ่อม แม่บ้าน


ความรู้ :  นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ  สามารถอธิบายอาชีพของบุคคลในครองครัวได้ และอาชีพอื่นๆ ที่นักเรียนรู้จักได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพกิจกรรม

หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง ครูและเด็กๆ ทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาร่างกาย
 พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 


กิจกรรมพัฒนาร่างกายและสุนทรีย   กิจกรรม  :  วิ่งซุปเปอร์แมน
เด็กสนุกสนานมากค่ะ

เด็กๆ ฟังนิทานอย่างตั้งใจ การเล่านิทานทุวันเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่าน

กิจกรรมผู้ปกครองอาสาสัปดาห์นี้ค่ะ
กิจกรรม  :  พับ ฉีก ตัด ปะ สัตว์น้ำ 
คุณพ่อ คุณแม่ช่วยอาบน้ำให้น้องๆ และอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆ ฟังก่อนนอนภาพชิ้นงาน

หุ่นมืออาชีพ

พับปลาหมึก

พับปลา

เขียน web อาชีพที่มีอยู่ในโรงเรียน


1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน  เกินครึ่งทางแล้วสำหรับ Q.2 ในสัปดาห์ที่ 6 น้องอนุบาล 1 เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่ของบุคลในรอบครัว นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ สามารถอธิบายอาชีพของบุคคลในครองครัวได้ และอาชีพอื่นๆ ที่นักเรียนรู้จักได้ หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นน้องอนุบาล 1 ออกกำลังกันแต่เช้าเลย ถึงแม้ลูกบาสจะมีน้ำหนักมากพอสมควรสำหรับเด็กๆ แต่แด่ทุกคนก็สามารถรวบรวมพลังที่มีโยนลูกบาสอย่างเต็มแรกเพื่อให้ลูกบาสบอกไปให้สูงที่สุดอย่างมีเป้าหมาย แม้จะยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ทุกคนก็ตั้งใจ แต่เป้าหมายของคุณครูคือ เด็กสนุก มีความสุข และได้พัฒนากล้ามเนื้อมันเล็ก และมัดใหญ่ เรียนปนเล่นก็พัฒนาได้..

  หลังจากที่น้องอนุบาล 1 กินข้าวเสร็จแล้ว เด็กๆ จะมาเล่นที่สนาม น้องศินได้เจอกับตักแด้
  น้องศิน : ครูหมิวครับเขาเรียนว่าอะไรครับ เขามาจากตัวอะไรครับ
  ตอบชื่อของสิ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แต่น้องศินก็ยังคงสงสัยว่าเขาเกิดมาได้ยังไงแล้วเขามีชีวิตไหม เขาจะไปเป็นตัวอะไร ก่อนที่จะเป็นแบบนี้้เขาเป้นอะไรมาก่อน คำถามเพิ่มขึ้น ครูจึงเล่าเรื่องวัฏจักรของผีเสื้อให้ฟัง เมื่อครูเล่าจบ
  น้องศิน : ผมจะหาหนอนมาเลี้ยง แล้วให้พี่เขาเป็นดักแด้ พี่เขาจะกลายเป็นผีเสื้อ พอพี่เขาเป็นผีเสื้อ เขาก็จะออกไปมาเยอะๆ ก็จะได้มีผีเสือเยอะ ผมฝากดักแดไว้ที่ครูหมิวนะครับ

  ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ เกิดความงอกงามมากขึ้น สามารถบอกอาชีพของบุคคลในครอบรัว อาชีพของบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน และสามารถตอบได้ว่าตนเองมีอาชีพเป็นนักเรียน มีหน้าที่เรียนหนังสือ สัปดาห์นี้น้องๆ ทุกนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ