เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้และเข้าใจ อธิบายความเหมือน/ต่างของที่อยู่อาศัยของคนกับปลาได้ อีกทั้งสามารถช่วยดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
5 – 9
.. 59
โจทย์ : บ้าน / ที่อยู่อาศัย
Key Questions :
 -  ทำไมคนเราต้องมีบ้าน?
-  บ้านของคนกับปลาเหมือน/หรือต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยของคนกับปลา
Wall Thinking : ปะติดรูปสัตว์ใต้น้ำ
Show and Learn :นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “บ้านนี้ก็มีหัวใจ”
- เพลง “บ้านหลังน้อย”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บ้านนี้ก็มีหัวใจ”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกิดอะไรขึ้น,นักเรียนรู้สึกอย่างไร, นักเรียนคิดถ้าเราไม่มีบ้านเราจะเป็นอย่างไร” เชื่อมโยงเข้าสู้ที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์น้ำ
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์น้ำ
ใช้  : ปะติดรูปสัตว์ใต้น้ำ


วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อวาน
- ครูร้องเพลง“บ้านของฉัน” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของบ้านมากขึ้น
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “บ้านของนักเรียนมีห้องอะไรบ้าง แต่ละห้องเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้าน ความเหมือนและความต่างของห้องแต่ละห้อง(ห้องครัว)เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การประกอบอาหารในวันพรุ่งนี้
ใช้ : 
- ประดิษฐ์บ้านปลา
- เก็บหอยในนามาประกอบอาหาร          วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )     
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “บ้านของฉัน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยของนักเรียน และ ครอบครัว ป.ปลาหรรษา
เชื่อม : และนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับบ้านของนักเรียน
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าหน้าที่ดูแลบ้านเป็นของใคร”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปรนิบัติสถานที่
ใช้  : นักเรียนช่วยทำความสะอาดตามมุมต่างๆ ภายในอาคารอนุบาลและห้องเรียน


วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน เชื่อมโยงเข้าสู่ห้องครัวและการใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารต่างๆ
เชื่อม :
- วิทยากร(ผู้ปกครองอาสา) แนะนำเมนูอาหารที่ทำจากปลา “ยำปลาทู”
พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอน วัตถุดิบ ในการประกอบอาการเมนู “ยำปลาทู”  
ใช้ : ประกอบอาการจากปลา       เมนู “ ยำปลาทู” และรับประทานหารร่วมกันผู้ปกครองอาสา


วันศุกร์( 1 ชั่วโมง)
ชง : 
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “บ้านหลังน้อย” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู้การดูแลรักษาบ้าน
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตอลดทั้งสัปดาห์
ใช้ นักเรียน Show and Learn งานประดิษฐ์บ้านของหนู
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยของคนกับปลา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
- ปะติดรูปสัตว์ใต้น้ำ
- ประดิษฐ์บ้านของหนู
- ประกอบอาหารยำปลาทู
ความรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจ อธิบายความเหมือน/ต่างของที่อยู่อาศัยของคนกับปลาได้ อีกทั้งสามารถช่วยดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
   - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม


ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน


กิจกรรมผู้ปกครองอาสา
ประกอบอาหาร "ปลาทูลุยสวน"

ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะ

เด็กๆ ทุกคนนั่งรอคุณพ่อคุณแม่อย่างตั้งใจ

เด็กๆ ผลัดกันคลุกเคล้าส่วนผมสมให้เเข้ากัน


เด็กๆ ชิ้มฝีมือการทำยำปลาทูของตัวเอง

น้องๆ อนุบาล 1 และผู้ปกครองรับประทานอาหารหารร่วมกันค่ะ1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน

  เดินทางมาถึงสัปดาหาที่ 5 สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของน้องๆอนุบาล1 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตนเอง การช่วยเหลือเพื่อนๆในการทำงาน รู้เวลามากขึ้นสามารถทำกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ เช่น
  น้องการ์ตูน : ทำงานสำเร็จทุกชิ้นในสัปดาหานี้สังเกตเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัาภูใจมากดูจากรอยยิ้มและการมานำเสนองาน
  น้องกีวี :ในวันจันทร์หลังจากเรียนและทำงานเสร็จน้องกีวี่อาสากวาดพื้นให้เพื่อนระหว่างที่กวาดดอกหญ้าก็ร่วงไปเรื่อยๆ แต่น้องก็สามารถกวาดจนเสร็จ อาจจะใช้เวลามากไปหน่อยแต่ถ้าเทียบกับความรับผิดชอบแล้วยอดเยี่ยมมากค่ะ
  น้องคเชนทร์: อาสาช่วยและแนะนำงานให้กับน้องการ์ตูน หลังจากนั้นน้องการ์ตูนก็ช่วยแนะนำงานให้กับน้องกีวี่จนทุกคนทำงานเสร็จด้วยความภาคภูมิใจ คุณครูเห็นแล้วต้องอมยิ้มตามยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ในวันที่ผู้ปกครองมาร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆ เกี่ยวกับการประกอบอาหารเมนู"ยำปลาทู" น้องศินหันหน้ามาบอกคุณครูว่าปลาทูใช้หัวว่ายน้ำพร้อมกับทำท่าทางประกอบ(น่ารักมากๆค่ะ) และระหว่างที่เดินเก็บหอยในนาน้องๆมีโอกาสได้ลุยน้ำและเก็บหอยเองน้องวาล์วบอกว่าพี่หอยลอยน้ำและอ้าปากกว้างถ้าเราเอามือไปจับพี่หอยพี่หอยจะปิดปากและมุดน้ำหนี้ครับ

  การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำให้คุณครูสังเกตเห็นแววตาแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะ

  ตอบลบ