เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเข้าใจและอธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
29 ส.ค. –
2 ก.ย. 59
โจทย์ บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตน
Key  Questions : สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
Wall  Thinking : เขียนWeb สมาชิกคนในครอบครัว
Show and Learn :นำเสนอชิ้นงาน Finger Family
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- เพลงบ้านของฉัน
นิทานเรื่อง  บันทึกวันหยุด, บ้านฟักทอง , ครอบครัวมีสุข ,แม่จ๋ากลับมาไวๆ นะ ”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บันทึกวันหยุด”
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกิดอะไรขึ้น,นักเรียนรู้สึกอย่างไร, นักเรียนคิดว่านักเรียนเหมือนใครในนิทาน? ในนิทานมีใครบ้าง แต่ละคนทำหน้าที่อะไร”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว และบทบาทหน้าที่ของปลา พ่อปลา แม่ปลา ลูกปลา
ใช้  : ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์น้ำที่นักเรียนรู้จัก

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “บ้านของฉัน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ครอบครัว ของนักเรียน และ ครอบครัว ป.ปลาหรรษา
เชื่อม และนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟัง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้าง แต่ละคนทำหน้าที่อะไร? ”
เชื่อม : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าครอบครัวพี่ปลามีใครบ้าง คิดว่าเหมือนหรือต่างจากครอบครัวของนักเรียนอย่างไร?”
ใช้  : เขียนWeb สมาชิกในครอบครัว

          วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )     
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อวาน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ครอบครัวมีสุข”   เพื่อเชื่อมโดยงเข้าสู่หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง , แต่ละคนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร , นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม? ”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับเพลง”บ้านของฉัน”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง”
ใช้ :  ประดิษฐ์ Finger Family

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
- ครูและนักเรียนร่วมกัน “ร้องเพลงบ้านของฉัน”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่จ๋ากลับมาไวๆ นะ” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บุคคลในครอบครัว
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับนิทานเรื่อง “บ้านฟักทอง”
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวอย่างไร ”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่ น้องของนักเรียน
ใช้  ภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ


วันศุกร์( ชั่วโมง)
ชง :
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บ้านฟักทอง” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ความรักของบุคคลในครอบครัว
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีตัวละครใครบ้าง นักเรียนอยากเป็นใคร เพราะอะไร?”
เชื่อม :
- นักเรียนคิดว่าทุกคนในครอบครัวของนักเรียนและครอบครัวของพี่ปลามีความสำคัญอย่างไร? ”
ใช้ :  นักเรียน Show and Learn งานประดิษฐ์หุ่น finger Family นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทีละคน

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ Finger Family
- เขียนWeb สมาชิกในครอบครัว
- ภาพพิมพ์มือหรรษาพาสนุก
- ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปครอบครัวสัตว์น้ำ
ความรู้ : นักเรียนสามารถเข้าใจและอธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตนต่อบุคลและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
 

ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาาน

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา
 " พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ"1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน

  สัปดาที่ 4 น้องๆ ได้เเรียนรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตน น้องๆ ทุกคนสามารถบอกเข้าใจและอธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

  - ในขณะที่ทำงานมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้น น้องๆ คุยกันว่า วันนี้ฝนจะตกหนักเพราะว่าลมแรง เพราะแม่บอก น้องศินบอกว่าไม่ใช่ ถ้าฝนจะตกก้อมเมฆต้องเป็นสีดำๆ ก่อน
  - ในขณที่งาน แล้วน้องกันยาเร่งเพื่อนให้ทำงานเร็วๆ น้องโอ๊ตบอกว่าถ้าเรารีบทำงานก็จะออกมาไม่สวย

  *หมายเหตุ : มรการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชิ้นงาน จากหุ่นมือ Family เป็น ครอบครัวปบาหมึกหรรษา เนื่องจาก ตอนแรกจะพับถุงกระดาษเองเพราะหาซื้อไม่ได้และแต่ด้วยต้องใช้เวลาในการพับนานจึง เปลี่ยนเป็นปลาประดิษฐ์ปลาหมึกจากแกนกระดาษทิชชูแทนค่ะ

  ตอบลบ